Regulamin

korzystania ze strony www.agni-ajurweda.pl

  1. Właścicielem strony www.agni-ajurweda.pl jest Maria Nowak-Szabat, właścicielka Agni Ajurweda spółka z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 9/30 15-661 Białystok, NIP: 5423325344.
  2. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej oznacza to, że w pełni akceptujesz zarówno Regulaminu strony, jak i Politykę Prywatności.
  3. Nasza strona powstała w celu informowania o usługach jakie świadczymy. Należą do nich: konsultacje stacjonarnie i zdalnie, masaże ajurwedyjskie, Panchakarma, kursy online oraz oferty wyjazdowe.
  4. Zawar­tość naszej strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym prawem, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
  5. Kopiowanie materiałów (takich jak: zdjęcia, teksty, grafiki itp.), całości lub fragmentu kodu strony, a także pozostałych elementów graficznych stanowiących layout jest zabronione bez zgody Właściciela strony.
  6. Wszystkie materiały dostarczane przez firmę Agni Ajurweda spółka z o.o. w ramach strony internetowej są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w leczeniu jakichkolwiek stanów lub chorób. Autorzy dołożyli wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zawarte w kursie zagadnienia, pomimo tego nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć. Zapoznaj się z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania programu przedstawionego w kursie, opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub Twojego stanu zdrowia. Instrukcje i porady przedstawione na stronie nie mają zastępować porad medycznych lub być substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
  7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Regu­la­minu. W przy­padku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, poinformujemy Cię o doko­na­nej zmia­nie poprzez zamiesz­cze­nie ujed­no­li­co­nego tek­stu zmie­nionego Regu­la­minu na naszej stro­nie. Wówczas dalsze korzy­sta­nie z naszej strony jest jed­no­znaczne z tym, że akceptujesz nową tre­ść Regulaminu.
  8. W razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści, doty­czą­cych tre­ści zamiesz­czo­nych na naszej stronie, możesz się z nami skontaktować pod adre­sem e-mail: maria.nowak27@gmail.com